Dating for funksjonshemmede

Posted by / 15-Aug-2016 05:37

Dating for funksjonshemmede

(Jf NOU 20 «Fra bruker til borger» [1]) Funksjonshemning er en medisinsk diagnose som beskriver en tilstand som kjennetegnes av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå.Utviklingshemning kan være forårsaket av kromosomfeil. En utviklingshemmet person har svekkelser knyttet til kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter.– Vi har visst at dette skjer, men det er første gang dette dokumenteres på bakgrunn i forskning, sier forskningsleder Terje Olsen ved Nordlandsforskning til VG.Nordlandsforskning har utført studien på oppdrag fram Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.I vår studie er det en tredjedel av de som har besvart spørreundersøkelsene som rapporter om at de har vært utsatt for en eller flere former for hatytringer, men det er likevel ikke mulig å generalisere dette, understreker Olsen.- Det er av stor betydning at fenomenet tas opp og anerkjennes som et problem for de som rammes av dette.

Mange rideskoler/ridesentra i landet har tilbud for funksjonshemmede.

Dette vil være basis for å tilrettelegge ridningen i forhold til den enkeltes behov.

Leiere og andre hjelpere bør være folk med hesteerfaring og som har fått en innføring i leieteknikk.

Hestene må også være egnet til formålet, og det må tas høyde for at noe spesialutstyr kan være nødvendig.

Det er et krav til rideanlegg at de er tilrettelagt for funksjonshemmede (i h.h.t.

dating for funksjonshemmede-61dating for funksjonshemmede-48dating for funksjonshemmede-74

Det er den første som er gjort på hatytringer mot funksjonshemmede, og den er basert på to landsomfattende spørreundersøkelser.

One thought on “dating for funksjonshemmede”